MP nr 19 - Prawo spółek

Prawo przedsiębiorców – istotne zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.


Niniejszy artykuł nie dotyczy stricte prawa spółek, jednakże wiąże się z szeroko pojętym wykonywaniem działalności gospodarczej.
W opinii ustawodawcy ustawa będzie w sposób całościowy oraz spójny regulowała zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie możliwości wykonywania działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji oraz uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne, jednak pod warunkiem iż przychód należny z tytułu tej działalności nie przekroczy w miesiącu 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Istotnym novum skierowanym na zachęcenie potencjalnych przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej jest wprowadzenie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, zaś przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorcy będą uprawnieni do korzystania z tzw. małego ZUSu.
Ponadto, ustawa wprowadza nową, krótszą definicję działalności gospodarczej, jak również zmienia relacje pomiędzy przedsiębiorcą a organami, które zobowiązane będą kierować się zasadą domniemania uczciwości przedsiębiorcy, a wszelkie wątpliwości pojawiające się przy ustalaniu stanu faktycznego lub przy interpretacji przepisów organy powinny rozstrzygać na jego korzyść.
Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców wydaje się być słuszny, jednak z oceną projektu należy się wstrzymać, by zobaczyć jak nowa ustawa będzie realizowana w praktyce.

Autor publikacji: Kacper Czubacki, Dominik Karkoszka

Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners