MP nr 19 - Cyberbezpieczeństwo

Jednolity rynek cyfrowy – posiedzenie Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

24 października 2017 r. w Luksemburgu miało miejsce posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa w UE, ze szczególnym uwzględnieniem sieci mobilnych 5G.

Ministrowie wchodzący w skład Rady UE omawiali, w szczególności, problematykę związaną z potrzebą ujednolicenia na poziomie UE warunków implementacji standardu 5G w zakresie sieci telefonii komórkowej, z uwzględnieniem potrzeby dokonania harmonizacji oraz koordynacji transgranicznego widma radiowego w państwach takich jak Polska, tj. graniczących z państwami leżącymi poza terytorium UE.

Podczas tego spotkania, generalne stanowisko Polski w zakresie prac na jednolitym rynkiem cyfrowym przedstawił Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Wezwał on do przeanalizowania wskaźnika DESI (The Digital Economy and Society Index), w tym jego aktualnej przydatności w kontekście tworzenia polityki cyfrowej krajów UE oraz potrzeby zmiany tego wskaźnika w związku z brakiem dostarczania w pełni obiektywnych informacji na temat postępów gospodarek cyfrowych UE. Omówił również wyniki raportu „Poland going digital. Then, now and tomorrow”, który został opracowany przy współpracy z polskim Ministerstwem Cyfryzacji. Raport ten obejmuje tematykę związaną z tworzeniem w Polsce e-administracji  w ramach jednolitego rynku cyfrowego w kontekście takich zagadnień jak: otwieranie dostępu do danych publicznych, czy też dalsze budowanie cyfrowych kompetencji w społeczeństwie, których brak hamuje innowacje i wzrost gospodarczy.

Link do materiału źródłowego: https://www.gov.pl/cyfryzacja/priorytety-cyfrowe-ue-polska-bierze-udzial-w-radzie-tte

Autorzy publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), dr Marcin Huczkowski (Starszy Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji).
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.