MP nr 18 - Prawo informatyczne

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada stosowanie rozwiązania chmurowego w modelu SaaS.

Saas (Software as a Service) można określić jako metodę przetwarzania danych opartą na wspólnych i elastycznych zasobach udostępnianych użytkownikom z wykorzystaniem technologii internetowych. Z racji, że rozwiązanie to uchodzi za szybkie i przyjazne w obsłudze, coraz częściej również w administracji publicznej myśli się o wykorzystaniu chmury. Nie istnieje także żaden akt prawny ustanawiający restrykcje dla administracji w zakresie stosowania przez nią chmury obliczeniowej. W związku z tym Ministerstwo Cyfryzacji zleciło przygotowanie analizy prawnej dotyczącej możliwości wykorzystania platform chmurowych wspierających komunikację wewnętrzną i zarządzanie dokumentami.

W dokumencie tym wskazuje się, że istotnym na etapie zawierania umowy będzie zakwalifikowanie zamówienia na usługi chmurowe (SaaS) jako dostawy (może mieć miejsce w przypadku, gdy w ramach świadczenia tych usług zamawiający nabywa prawo do korzystania z oprogramowania) lub usługi (umowa SaaS obejmowałaby wyłącznie przetwarzanie lub przechowanie danych przez wykonawcę, z wyłączeniem elementu korzystania z oprogramowania przez zamawiającego). Zdaniem autorów raportu możliwy jest także wariant mieszany, w którym umowa SaaS stanowiłaby zarówno dostawy, jak i usługi. Wskazano również, że celem  zmniejszenia ryzyk mogących wystąpić przy zastosowaniu rozwiązania SaaS, warto rozważyć  dokonanie „zapożyczenia” rozwiązań  i wymagań i dobrych praktyk stosowanych (z mocy przepisów prawa) w sektorze finansowym odnośnie chmury – czy szerzej – outsourcingu IT.

Opinia została sporządzona na zlecenie Ministra Cyfryzacji przez zespół kancelarii Maruta Wachta Sp. j. Wnioski płynące z analizy mają być podstawą dalszych prac Ministerstwa Cyfryzacji.

Link do materiału źródłowego:

https://www.gov.pl/documents/31305/0/Opinia+prawna+o+dopuszczalno%C5%9Bci+u%C5%BCywania+w+administracji+publicznej+rozwi%C4%85zania+SaaS+wspieraj%C4%85cego+komunikacj%C4%99+wewn%C4%99trzn%C4%85+i+zarz%C4%85dzanie+dokumentami+%281%29.pdf/05b9170d-b392-e9ef-4865-4af7b4166d31

Autor publikacji: Joanna Stecyk, Agnieszka Wachowska – partner odpowiedzialny za zespół IT-Telco
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.