MP nr 17 - Prawo IT

Wyrok NSA potwierdza przeszkody dla patentowania programów komputerowych w Polsce.

W wyroku NSA z 9 czerwca br. potwierdzone zostało stanowisko UPRP zawarte w decyzji odmawiającej przyznania patentu na wynalazek opierający się na oprogramowaniu komputerowym, ze względu na brak charakteru technicznego takiego wynalazku.

Orzeczenie to utrwala kontrowersyjne podejście polskiego UP do problemu patentowalności wynalazków związanych z oprogramowaniem komputerowych. Wiele rozwiązań wykorzystujących oprogramowanie komputerowe jest przez UPRP ocenianych jako niepatentowalne w oparciu o brak charakteru technicznego, którego UPRP bezwzględnie wymaga jako wstępnej przesłanki decydującej o możliwości uznania rozwiązania za patentowalny wynalazek. Powyższe stanowisko jest odmienne od podejścia stosowanego przez Europejski Urząd Patentowy, który wobec „wynalazków wspomaganych komputerowo” (ang. „computer implemented inventions”) wymaga tzw. dalszego efektu technicznego, wyrażającego się w technicznym oddziaływaniu na materię/rzeczywistość dopiero w dalszej konsekwencji zastosowania wynalazku. Wynalazki wspomagane komputerowo są zatem wg EUP patentowalne jeżeli posiadają dalszy efekt techniczny, nawet jeżeli nie mają prima facie charakteru technicznego, tj. nie oddziałują na materię w bezpośredni sposób.

Rozdźwięk pomiędzy podejściem UPRP a EUP wynika z faktu, że krajowe systemy ochrony patentowej oraz system opierający się na europejskiej konwencji patentowej są odrębne i brak jest związania organów krajowych interpretacją stosowaną przez EUP. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości zdobycia ochrony patentowej w Polsce na wynalazki związane z oprogramowaniem komputerowym.

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.