MP nr 16 - Prawo pracy

Prywatne e-maile w pracy prawem pracownika – najnowszy wyrok ETPC

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPC) w wyroku z 5 września 2017 r. (nr. 61496/08) orzekł, że pisanie prywatnych e-maili w pracy może być dozwolone, a zwolnienie pracownika z tego powodu może naruszać art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do życia prywatnego i korespondencji.

Sprawa dotyczyła obywatela Rumunii, inżyniera Bogdana Mihai Bărbulescu, który w 2007 r. został zwolniony z pracy z powodu korzystania w czasie pracy z Internetu do celów prywatnych. Jako dowód podwładnemu został przedstawiony wyciąg z monitoringu jego korespondencji zawierający prywatne e-maile do brata oraz narzeczonej. Nie bez znaczenia pozostawał też fakt, że nieco wcześniej pracodawca poinformował załogę o zwolnieniu jednej z pracownic z powodu korzystania ze służbowego telefonu, kserokopiarki oraz Internetu do celów prywatnych i takie zachowania nie są zgodne z polityką firmy.

Po przebrnięciu przez wszystkie instancje sądów w Rumunii sprawa trafiła do ETPC, który w styczniu 2016 uznał, że prawa inżyniera nie zostały naruszone. Po przeszło półtora roku Wielka Izba ETPC orzekła jednak odwrotnie, wskazując że wewnętrzne regulacje zakładowe mogą ograniczać prywatne życie społeczne pracowników jedynie w wyznaczonych i uzasadnionych ramach, nie mogą zaś całkowicie pozbawiać podwładnych prawa do prywatności i korespondencji. ETPC odniósł się również do samego obowiązku informowania pracowników o możliwym monitoringu ich urządzeń służbowych, jego zakresie i celu, a także że takie działania nie mogą naruszać podstawowych praw i wolności człowieka.

Wyrok zapadł stosunkiem głosów 11 za do 6 przeciw (ci sędziowie przedstawili zdanie odrębne) i jest ostateczny. Najnowsza linia orzecznicza ETPC może mieć wpływ na ustawodawstwo i orzecznictwo we wszystkich 47 państwach należących do Rady Europy, w tym oczywiście i w Polsce.

Link do materiału źródłowego: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177082

Autor publikacji: Radca prawny Marcin Szlasa-Rokicki
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.