MP nr 15 - Prawo zamówień publicznych

Zasada równego traktowania i przejrzystości ochroni wykonawcę.

Postanowienie zostało wydane w związku z pytaniami prejudycjalnymi, które zadała Krajowa Izba Odwoławcza („KIO”), a które pojawiły się na gruncie poprzednio obowiązującego art. 2 dyrektywy 2004/18/WE (zasady udzielania zamówień), tj.:

  1. czy dyrektywa – w sytuacji, gdy sankcje te nie wynikają wprost i bezpośrednio z przepisów prawa lub warunków udzielenia zamówienia opisanych przez zmawiającego – zezwala na:
  2. wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty z powodu upływu terminu związania ofertą,
  3. uznanie, że oferta wykonawcy wygasła z powodu upływu terminu związania ofertą i tym samym przestała istnieć w postępowaniu (z czym wiąże się zakaz zawarcia umowy);
  4. czy dyrektywa zezwala na żądanie utrzymywania wniesionego przez wykonawcę wadium zabezpieczającego ofertę, bez możliwości przerwy, aż do chwili zawarcia umowy, jeżeli
    w dokumentacji postępowania nie przewidziano maksymalnego, racjonalnego okresu, w którym wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wadium.

W uzasadnieniu postanowienia Trybunał Sprawiedliwości UE („Trybunał”) podkreślił, że niedopuszczalnym jest, aby mogło nastąpić wykluczenie wykonawcy za niedopełnienie obowiązku, który nie wynika wyraźnie
z obowiązującej ustawy krajowej lub dokumentacji przetargowej, lecz wynika z przyjętej przez krajowe organy administracji i sądownictwo wykładni przepisów prawa lub dokumentacji przetargowej oraz przyjętego sposobu uzupełniania luk. Według Trybunału, przeciwne uznanie byłoby szczególnie niekorzystne dla oferentów mających siedzibę w innych państwach członkowskich, gdyż ich poziom znajomości prawa krajowego i jego wykładni, a także praktyki organów krajowych, nie może być porównywany z poziomem oferentów krajowych.

Co do zasady, pogląd Trybunału powinien zachować aktualność. Należy jednak wskazać, że obecnie w przypadku upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje odrzucenie oferty. Ponadto, przepisy polskiego prawa – wbrew częściowo błędnym założeniom postawionym w pytaniach prejudycjalnych – regulują w dużej mierze kwestie poddane pod rozwagę Trybunału, a możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą została już potwierdzona w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r. (sygn. SK 22/08) i znajdowała swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie (por. m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. IX Ga 392/13).

Link do materiału źródłowego https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-postanowienia-trybunalu-sprawiedliwosci-ue-w-sprawie-c-3517-saferoad-grawil-et-saferoad-kabex

Autor publikacji: Piotr Nepelski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.