MP nr 15 - Prawo telekomunikacyjne

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zgodnie z projektem szkoły nie będą ponosiły kosztów dostępu do sieci Internet, a koszty te będzie ponosił NASK. Zasada nie znajdzie zastosowania, w przypadku jeśli szkoły zamówią usługę dostępu do Internetu o przepustowości wyższej niż 100 Mb/s. NASK będzie również odpowiedzialny za zarządzenie OSE i jej efektywnym działaniem.

Ministerstwo przewiduje, że operatorzy telekomunikacyjni z tytułu współpracy z operatorem OSE uzyskają w ciągu 10 lat około 585 mln zł. NASK ma bowiem co do zasady płacić za dostęp do istniejącej infrastruktury operatorów oraz usługi. Na wniosek NASK operator telekomunikacyjny świadczący usługę dostępu do Internetu będzie miał 14 dni na przedstawienie odpowiedniej oferty. W wypadku braku porozumienia – umowę pomiędzy operatorem i NASK będzie mogła zastąpić decyzja Prezesa UKE.

Projekt określa też zadania operatora OSE, jako m.in. przygotowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie z jej wykorzystaniem usług, jej eksploatację, w tym usuwanie awarii, utrzymanie, modernizację oraz nadzór nad jej funkcjonowaniem, czy też świadczenie szkołom usług dostępu do szerokopasmowego Internetu.

W projekcie znajdują się również postanowienia dotyczące nabywania praw do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych. Istotną z punktu widzenia ekonomicznego jest propozycja resortu, żeby część infrastruktury należąca do regionalnych sieci szerokopasmowych, którą NASK będzie wykorzystywać na potrzeby OSE, zwolnić z opłat za korzystanie z pasa drogowego.

Szkoła będzie mogła skorzystać z innego łącza niż zapewniane w ramach OSE, ale od 2021 roku placówka taka będzie musiała samodzielnie zadbać o łącze oraz usługi bezpieczeństwa.

W konsekwencji OSE powinno ułatwić efektywny dostęp szkół do Internetu i przyspieszyć rozwój jednolitego rynku cyfrowego przez podnoszenie kompetencji cyfrowych.

Link do materiału źródłowego: http://mc.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych-mc/projekt-ustawy-o-ogolnopolskiej-sieci-edukacyjnej.html

Autor publikacji: Aleksandra Dziurkowska, Zuzanna Lisowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.