MP nr 13 - Prawo IT

Autorskie prawa majątkowe informatyków w reformie ustawy o sądach powszechnych.

Uchwalona nowelizacja przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo do obciążenia autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych wykorzystywanych przez sądy, prokuratury i komorników na rzecz Skarbu Państwa. Powyższa regulacja, w praktyce wprowadza mechanizm bardzo szerokiej licencji przymusowej. Zgodnie z art. 175f, podstawą licencji przymusowej będzie decyzja Ministra Sprawiedliwości, która zastąpi konieczność zawierania umowy. Przypadki, w których Minister Sprawiedliwości będzie mógł wydać taką decyzję zostały zakreślone bardzo szeroko i na wysokim stopniu ogólności. Będzie to możliwe np. w sytuacji, "jeżeli zagrożona jest sprawność działania lub ciągłość funkcjonowania programu komputerowego (...) a porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, napotyka przeszkody". Licencja ma obowiązywać nie dłużej niż 20 lat i obejmować zarówno korzystanie z oprogramowania, jego modyfikację oraz rozpowszechnianie.  Decyzja taka będzie mogła być wydana w stosunku do każdego podmiotu dostarczającego oprogramowanie do sądów, prokuratorów i komorników, tym samym będzie mogła być skierowana zarówno do polskich firm informatycznych, jak i zagranicznych koncernów takich, jak np. SAP, czy też Microsoft. W odniesieniu do kodów źródłowych i dokumentacji ustawa zakłada, że decyzja MS może przewidywać obowiązek wydania dokumentacji i kodów źródłowych programu, w tym bibliotek i instrukcji niezbędnych do osiągnięcia kodu wynikowego. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego, którego autorskie prawa majątkowe zostaną obciążone w ww. sposób ma być określona "w drodze decyzji MS po zasięgnięciu opinii biegłego". Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta, który 24 lipca 2017 r. zapowiedział jej podpisanie.

Link do materiału źródłowego: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1491

Autorzy publikacji: Agnieszka Wachowska (Partner), Zuzanna Lisowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.