MP nr 13 - FinTech i usługi płatnicze

Projekt implementacji Dyrektywy PSD2 – pierwsze uwagi i opinie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („Dyrektywa PSD2”), której termin implementacji w państwach członkowskich mija 13 stycznia 2018 r., jest kolejnym krokiem mającym na celu unifikację reguł w zakresie świadczenia usług płatniczych na obszarze UE. 21 czerwca 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport z konsultacji projektu ustawy zmieniającej ustawę o usługach płatniczych („Projekt”), która stanowi akt prawny implementujący przepisy dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Najważniejsze zmiany, jakie niesie ze sobą Projekt, polegają na:

  1. wprowadzeniu nowych kategorii usług płatniczych: usługi inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (account information service);
  2. wprowadzeniu obowiązku stosowania silnego uwierzytelniania użytkownika przez dostawcę usług płatniczych m.in. w momencie uzyskiwania zdalnego dostępu do rachunku płatniczego oraz inicjowania transakcji;
  3. modyfikacji zakresu wyłączeń z obowiązku stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych (w tym obowiązku posiadania odpowiedniego zezwolenia) dla określonych rodzajów działalności, w ramach których występuje element pośrednictwa w realizacji płatności;
  4. modyfikacji zasad odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, polegających na dalszym wzmocnieniu pozycji konsumenta względem dostawcy usług płatniczych;
  5. wprowadzeniu możliwości świadczenia usług płatniczych w ramach małej instytucji płatniczej, co jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia przyjaznego środowiska regulacyjnego dla podmiotów planujących rozpoczęcie działalności w tym obszarze.

Duża liczba uwag i propozycji zmian wniesionych do Projektu przez przedstawicieli niemal wszystkich grup interesariuszy nie może dziwić, mając na uwadze, że opiniowany akt prawny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości rynku usług płatniczych.

Link do materiału źródłowego: http://traple.pl/blog/projekt-implementacji-dyrektywy-psd2-pierwsze-uwagi-i-opinie/

Autor publikacji: dr Jan Byrski (Partner), Karol Juraszczyk
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy