MP nr 12 - Prawo zamówień publicznych

Czy można składać JEDZ w języku obcym?

Odwołujący zarzucił, że niedopuszczalnym jest składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”) w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych („Ustawa Pzp”) zamawiający nie wyraził zgody na składanie oświadczeń w języku innym, niż język polski.

Według odwołującego, JEDZ nie jest rodzajem dokumentu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego („Rozporządzenie”), a przez to nie korzysta na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia z możliwości składania go wraz z tłumaczeniem na język polski. Odwołujący wskazał także, że w przypadku podmiotów zagranicznych środkiem zmierzającym do uniknięcia podpisywania niezrozumiałych oświadczeń jest ustanowienie polskojęzycznego pełnomocnika, który byłby w stanie ze zrozumieniem podpisać JEDZ.

Krajowa Izba Odwoławcza („KIO”)przyznała, że do JEDZ nie ma zastosowania Rozporządzenie, bowiem podstawą złożenia JEDZ jest art. 25a ustawy Pzp. Jedocześnie jednak KIO uznała, że zasady określone w Rozporządzeniu powinny przez analogie znaleźć zastosowanie do JEDZ, ale tłumaczenie JEDZ powinno zostać podpisane. W ocenie KIO, tłumaczenie JEDZ nie musi być dokonywane przez tłumacza przysięgłego, a  wykonawca jest uprawniony do podpisania nie tylko tłumaczenia własnego JEDZ, lecz także do podpisania tłumaczenia JEDZ podmiotów udostępniających mu zasoby lub zamierzających być jego podwykonawcami.

Autor publikacji: Piotr Nepelski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.