MP nr 12 - Prawo pracy

Sankcje grożące pracodawcy za niepłacenie pracownikom za nadgodziny.

Osoby zatrudnione na pełen etat obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy. W określonych przypadkach (np. szczególne potrzeby pracodawcy), pracownik może być obowiązany do pracy dłużej niż przez osiem godzin dziennie tj. w godzinach nadliczbowych. Za ten dodatkowy czas pracy pracownik uzyskuje prawo do wynagrodzenia za pracę wraz z dodatkiem obliczanym odpowiednio do liczby przepracowanych nadgodzin. Kodeks pracy - zgodnie z art. 1511 § 1 - nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny wynoszącego 100% wynagrodzenia w przypadku pracy w nocy, w niedziele, święta czy też w dni wolne od pracy oraz 50% wynagrodzenia w każdym innym dniu tj. w zwykły dzień roboczy. Jeśli pracodawca uchyla się od wypłaty rekompensaty za nadgodziny, stanowi to wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zgodnie z art. 282 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy może podlegać karze grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych. Zamiast wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny pracownik może wnioskować o odebranie płatnego czasu wolnego w ilości odpowiadającej liczbie przepracowanych nadgodzin. Pracodawca może również samodzielnie tj. bez wniosku pracownika udzielić czasu wolnego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Jeśli pracodawca nie będzie skłonny zapłacić, ani zapewnić czasu wolnego za nadgodziny, pracownik może wnieść pozew do właściwego sądu pracy o zapłatę zaległych kwot, bądź zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli inspektor Państwowej Inspekcji Pracy dopatrzy się nadużyć, to jest on uprawniony wydać nakaz stwierdzający obowiązek wypłaty wynagrodzenia za nadgodziny. Roszczenia pracownika o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny, podobnie jak pozostałe roszczenia pracownika, ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat.

Autor publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk, LL.M.
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing