MP nr 11 - Prawo pracy

Płaca za nadgodziny w formie ryczałtu.

Zasadą ogólną ujętą w Kodeksie pracy jest szczegółowe rozliczanie i wypłata wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Kwoty te z zasady wypłaca się wraz z końcem okresu rozliczeniowego. Istnieje jednak możliwość, aby za nadgodziny pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy płacić w formie ryczałtu. Aby jednak taką konstrukcję można było zastosować koniecznym jest zawarcie stosownego uregulowania w umowie o pracę albo w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy, tj. w regulaminie wynagradzania. W przeciwnym przypadku należy płacić za nadgodziny zgodnie z ogólną zasadą ujętą w Kodeksie pracy. W postanowieniach umowy o pracę o ryczałtowym rozliczeniu nadgodzin powinna zostać wskazana wysokość ryczałtu, który stanowić winien wydzieloną część wynagrodzenia za pracę. Ryczałt powinien być obliczany oddzielnie dla każdego pracownika. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie ryczałtu nie zwalnia pracodawcy od przestrzegania czasu pracy w zakresie nadgodzin, który zasadniczo nie może przekroczyć 150 nadgodzin rocznie oraz 48 godzin pracy tygodniowo. Fakt rozliczania nadgodzin w ramach ryczałtu nie oznacza, że pracownik w razie naruszenia przez pracodawcę jego praw dotyczących wynagradzania pracy w godzinach nadliczbowych, nie ma prawa wystąpić do sądu pracy ze stosownym roszczeniem. Zgodnie z art. 1511 par. 4 kodeksu pracy wysokość ustalonego ryczałtu powinna bowiem odpowiadać przewidywanemu rzeczywistemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Autor publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing