MP nr 11 - Prawo IT

Podręcznik Agile dla zamówień publicznych – publikacja MC.

Dokument przyjął formę podręcznika - przewodnika, który ma na celu wprowadzenie w zagadnienia związane ze zwinnymi metodykami. Jednocześnie, prezentuje on możliwości zastosowania tych metodyk przez zamawiających zarówno na etapie przygotowania postępowania, jak i w samych klauzulach umownych.

Wśród przykładów takich zastosowań wskazany został m.in. dialog techniczny, który wprawdzie nie jest instytucją nową, lecz nie jest szeroko stosowany. Dobre praktyki zwracają w szczególności uwagę na jego zalety – zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych czy skonfrontowanie potrzeb zamawiających z możliwościami ich realizacji przez wykonawców.

Inne korzyści niesie nowy tryb zamówień publicznych – partnerstwo innowacyjne, które również pozwala wdrożyć wiele czynników zwinności w ramach zamówienia publicznego. Dzięki temu, umowa w tym trybie może być realizowana elastycznie, uwzględniając iteracyjność prac i możliwość zakończenia współpracy na każdym etapie poprzez zastosowanie exit planu.

Chociaż dokument przedstawiający dobre praktyki jest adresowany przede wszystkim do zamawiających, którzy przygotowują postępowania w przedmiocie zamówień publicznych i opracowują postanowienia umów, to nie ma wątpliwości że jest on ważny także z perspektywy wykonawców. Promowanie metodyk zwinnych, szeroko stosowanych przez podmioty prywatne, pozwoli zbliżyć sektor publiczny do realiów rynkowych. Pozostaje oczekiwać, jak dobre praktyki i wskazówki zawarte w tych dokumencie zostaną wykorzystane w praktyce.

Link do materiału źródłowego: https://mc.gov.pl/aktualnosci/metodyki-agile-w-projektach-informatycznych

Autor publikacji: Joanna Jastrząb
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.