MP nr 11 - Prawo informatyczne

Działalność administratora portalu wymiany plików torrent uznana za publiczne udostępnianie utworów – wyrok w sprawie C-610/15.

Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie, czy w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym publiczne udostępnianie utworu w rozumieniu art. 3 ust. 1  dyrektywy 2001/29 WE obejmuje działalność administratorów portalu The Pirate Bay (TPB). Działalność ta polega bowiem na „zarządzaniu w Internecie i udzielanie dostępu do platformy wymiany, która poprzez indeksację metadanych dotyczących utworów chronionych i udostępnianie wyszukiwarki umożliwia użytkownikom tej platformy wyszukanie tych utworów oraz ich wymianę w ramach sieci równorzędnej (peer-to-peer)”.

Trybunał doszedł do wniosku, że spełnione zostały wszystkie przesłanki, aby uznać, że mamy do czynienia w tej sytuacji z publicznym udostępnianiem utworu, które wymaga zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich.

W szczególności uznano, że administratorzy platformy TPB poprzez udzielenie do niej dostępu oraz zarządzanie nią działają z pełną świadomością skutków swojego zachowania podejmowanego w celu udzielenia dostępu do utworów chronionych. Ponadto, Trybunał podkreślił, że spełniona została także przesłanka „publiczności”, gdyż uznano, że udostępnianie utworów dotyczy nieokreślonej liczby potencjalnych odbiorców i zakłada dość znaczny krąg osób. Trybunał wskazał także, że mamy tu do czynienia z „nową publicznością”, gdyż obejmuje ona krąg osób, których podmiot uprawniony nie brał pod uwagę przy dotychczasowym udostępnianiu utworu i nie wyrażał zgody na udostępnianie utworów poprzez platformę TPB, a z kolei administratorzy platformy TPB byli informowani o nielegalnie udostępnianych treściach i sami zachęcali do takich działań, a więc nie mogli nie wiedzieć, że treści są udostępniane na tej platformie bez zgody podmiotów uprawnionych. Trybunał podkreślił na koniec, że prowadzenie platformy TPB jest realizowane w celu osiągnięcia zysku, ponieważ platforma ta generuje znaczne dochody reklamowe, co ma znaczący wpływ na dokonaną ocenę.

Link do materiału źródłowego: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=276611

Autor publikacji: Bartosz Jussak, dr Piotr Wasilewski
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.