MP nr 11 - Prawo cywilne, bankowe i finansowe

Nowe przepisy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie usług płatniczych.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą przygotować się na nowe przepisy wprowadzone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE ("PSD2")

PSD 2 dokonuje zmiany tzw. zwolnienia telekomunikacyjnego przez ograniczenie go głównie do mikro-płatności za usługi cyfrowe. Zmienione zwolnienie telekomunikacyjne będzie głównie obejmowało płatności dokonywane poprzez operatorów telekomunikacyjnych w celu zakupu usług cyfrowych (np. muzyka, dzwonki na telefon, gry czy e-gazety), które są pobierane na urządzenie cyfrowe, a także biletów elektronicznych. Najistotniejsze będzie to, że tylko płatności poniżej określonych progów kwotowych będą wyłączone spod reżimu usług płatniczych (tj. 50 EUR za transakcję lub 300 EUR za miesiąc rozliczeniowy). Operatorzy telekomunikacyjni będą musieli corocznie powiadamiać właściwe organy, że mieszczą się w powyższych progach kwotowych. Informacja o korzystaniu z tzw. zwolnieniem telekomunikacyjnym będzie również zamieszczana w stosownych rejestrach zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Wdrożenie nowych przepisów wynikających z PSD2 do krajowych porządków prawnych państw członkowskich powinno nastąpić do dnia 13 stycznia 2018 roku. Opublikowana już projekt ustawy z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, który ma za zadanie wdrożyć postanowienia PSD2 do polskiego porządku prawnego.

Link do materiału źródłowego: https://krdp.pl/files/aktyprawne/859(3).pdf

Autor publikacji: Adam Łukaszewski
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.