MP nr 10 - Prawo spółek

Dopuszczalność obciążenia „udziału” w spółce osobowej.

Zwolennicy możliwości obciążenia udziału (ogółu praw i obowiązków) w spółce osobowej twierdzą, że pod pojęciem użytego w art. 10 § 1 KSH „przeniesienia ogółu praw i obowiązków” należy również rozumieć inne rozporządzenia. W efekcie, w wypadku zamieszczenia w umowie spółki klauzuli o możliwości przeniesienia (w tym również obciążenia) ogółu praw i obowiązków, oraz w wypadku udzielenia przez wszystkich pozostałych wspólników pisemnej zgody na obciążenie, wspólnik spółki osobowej miałby być uprawniony do, przykładowo, ustanowienia zastawu na swoim „udziale spółkowym”.

Przeciwnicy możliwości obciążenia „udziału” w spółce osobowej twierdzą, że przepisy KSH dotyczące zmiany w składzie wspólników spółek osobowych nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Najistotniejszym, moim zdaniem, argumentem przeciwko możliwości obciążania „udziału” w spółce osobowej jest fakt, że „udział” w spółce osobowej to nierozszczepialny pakiet praw i obowiązków, zaś jak wiadomo obowiązki nie mogą być przedmiotem zastawu. Dodatkowo, trafnie wskazuje się, że ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na ogóle praw i obowiązków prowadziłoby do podziału praw i obowiązków pomiędzy wspólnika i uprawnionego. Taki podział również byłby sprzeczny z wspomnianą już zasadą nie rozszczepialności „udziału” spółkowego.

Podsumowując, należy opowiedzieć się za niedopuszczalnością obciążenia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

Autor publikacji: Kacper Czubacki
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners