MP nr 10 - Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Ochrony – raport ENISA.

Komisja Europejska opublikowała raport podsumowujący badania przeprowadzone przez European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) na zlecenie Scientific and Technological Options Assessment – wyspecjalizowanej jednostki naukowej będącej organem doradczym Parlamentu Europejskiego.

Badania przeprowadzone przez ENISA miały na celu zidentyfikowanie ryzyk, wyzwań i możliwości cyberbezpieczeństwa w kontekście Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Ochrony. Raport został podzielony na trzy obszary tematyczne: polityki (policies), budowanie potencjału (capacity building) oraz integrację cyfrową. W odniesieniu do każdego z obszarów przedstawiono zarówno ogólne cele, które powinny zostać osiągnięte na poziomie europejskim i krajowym, jak i obszerne wyjaśnienia techniczne wskazujące na dostępne środki służące zapewnianiu cyberbezpieczeństwa.

Szczególną uwagę warto zwrócić na Aneks B do raportu, który stanowi zestawienie różnych typów cyberzagrożeń (s. 72-78). Biorąc pod uwagę wymóg zapewnienia adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych w stosunku do potencjalnych ryzyk, który już za niespełna rok zostanie wprowadzony przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zestawienie ENISA może być pomocne w usystematyzowaniu wiedzy o cyberzagrożeniach oraz w doborze odpowiednich środków ochrony.

Link do materiału źródłowego: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603175/EPRS_STU(2017)603175_EN.pdf

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.