UZP: projekt rozporządzenia MRPiT w sprawie protokołów oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia,
w drodze rozporządzenia:

1)sposobu dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

2)wzorów protokołów postępowania;

3)zakresu dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania;

4)sposobu oraz formy udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz
z załącznikami.

WIĘCEJ:

Uwagi można zgłaszać do Biura PIIT w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. pod adres: magda.kaminska@piit.org.pl