UZP: projekt rozp. RM ws rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej „nową ustawą Pzp”. Wskazany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów  podmiotowych  środków  dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  
jakich  może  żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich mogą być one składane, mając na uwadze:

1) potrzebę potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zapewnienia aktualności podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń, oraz
2) sposoby komunikacji między zamawiającym a wykonawcą.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 25 września 2020 roku na adres biuro@piit.org.pl .