UZP: proj. rozp. ws informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP

Projektowane rozporządzenie określa:

  1. zakres danych zawartych w informacji;
  2. wzór informacji, stanowiący załącznik do rozporządzenia;
  3. sposób sporządzania informacji;
  4. sposób i tryb przekazywania informacji.

Zakres danych, jaki trzeba będzie podawać w informacji określa § 2 projektowanego rozporządzenia. Informacja będzie zawierała dane związane z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ofertami wstępnymi, ofertami, ofertami ostatecznymi, ofertami dodatkowymi lub ofertami obejmującymi prace badawczo-rozwojowe, które pozwolą Prezesowi Urzędu na dokonywanie bieżącej analizy na temat wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, w zależności od rodzajów zamawiających, rodzajów i wartości zamówień, liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz trybów postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający  będzie  sporządzał  informację za  pomocą  aktywnego formularza  udostępnianego  przez system teleinformatyczny Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu którego udostępniany będzie również Biuletyn Zamówień Publicznych(BZP),
a następnie wypełniony formularz będzie w tym systemie przekazywał Prezesowi Urzędu.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 23 października 2020 roku na adres magda.kaminska@pii.org.pl.