Uwagi do projektu zmien. rozp. ws użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych i do projektu rozp. ws rodzajów dokumentów

PIIT przekazała do UZP w ramach konsultacji publicznych Uwagi PIIT do projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych i do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Urzędu.

Załączniki