PIIT: Konsultacje - Min. Rozwoju dot. proj. rozp. ws planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W załączeniu przekazujemy otrzymany z Ministerstwa Rozwoju  do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Na gruncie obowiązujących przepisów zamawiający sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych wykorzystując  własne  wzory  planu. Powoduje to  rozbieżności w zakresie  struktury  poszczególnych planów,  ich przejrzystości oraz zawartości, co w ocenie wykonawców zamówień publicznych wpływa negatywnie na możliwość szybkiego oraz sprawnego pozyskiwania informacji na temat planowanych zamówień. Po wejściu w życie ww. ustawy zamawiający zobowiązani będą sporządzać plany postępowań według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wydanie przedmiotowego rozporządzenia jest zatem niezbędne do realizacji przez zamawiających zobligowanych do sporządzania planów postępowań ich ustawowych obowiązków.

Na Państwa uwagi oczekujemy do końca dnia 4 sierpnia 2020 (wtorek).

WIĘCEJ:

Załączniki