MRPiT: rozporządzenia dot. procesu inwestycyjnego - dostosowanie do Pzp

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi konsultacje publiczne projektów rozporządzeń, których celem jest dostosowanie do zapisów nowego Prawa zamówień publicznych:

  1. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
  2. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Uwagi do dokumentów (w formie tabeli) można przesyłać do 19 lipca 2021 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

Formularz zgłaszania uwag 1

Formularz zgłaszania uwag 2