MPiT-konsultacje projektu ustawy prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych

1. projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD472) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355
2. projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD473) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320354

Przewodniczący Komitetu KZSP rekomenduje następujące zasady udziału w pracach dot. konsultacji:

1. w przypadku chęci wzięcia udziału w konsultacji, prosimy o przygotowanie stanowiska wobec wybranych zapisów ustawy w odrębnym dokumencie (preferowany format doc.),

2. prosimy o skoncentrowanie się na przepisach i rozwiązaniach legislacyjnych, które oceniają Państwo krytycznie i uzasadnić, dlaczego tak sądzicie, proponując jednocześnie inny lub zmodyfikowany sposób uregulowania danej kwestii.

Przewodniczący KZSP podejmuje się koordynacji prac w tym znaczeniu, że jest do dyspozycji w razie pytań lub wątpliwości oraz przygotuje jedno wspólne stanowisko PIIT po zebraniu uwag od wszystkich chętnych wewnątrz PIIT (w przypadku sprzecznych głosów zadecyduje większość względnie dopiszemy zdanie odrębne).

Za konsultacje z ramienia PIIT jest odpowiedzialny Tomasz Krzyżanowski - Przewodniczący Komitetu KZSP.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 07 lutego 2019 na adres: biuro@piit.org.pl lub tomasz.krzyzanowski@traple.pl