Prace nad Rozporządzeniem ePrivacy - uwagi do 9 października br.

Otrzymaliśmy z MC opracowaną przez Prezydencję kolejną wersję przepisów projektowanego rozporządzenia ePrivacy  (rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE), które będzie omawiane na najbliższym posiedzeniu grupy roboczej Rady UE (WP TELE) dnia 11 października br.

Ewentualne uwagi prosimy przesyłać w terminie do dnia 9 października do godz. 12.00 na adres: biuro@piit.org.pl

Załączniki