PIIT: Uwagi dot. aktu o rynkach cyfrowych (DMA)

W odpowiedzi na ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii konsultacje publiczne unijnego aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) PIIT przekazała swoje uwagi do projektu.

Co do zasady winno się przyjąć, że określenie „co jest niedozwolone w świecie fizycznym jest również niedozwolone w świecie cyfrowym” ma również zastosowanie dla tych zagadnień, jakich dotyczy DMA. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że specyfika działalności biznesowej wyłącznie w Internecie i w oparciu o wykorzystanie dużej ilości pozyskiwanych przy tej okazji danych przekracza granice tego, co znamy ze świata offline, co w połączeniu z problemami systemowymi zidentyfikowanymi w rezultacie działalności przedsiębiorstw kwalifikujących się jako tzw. gatekeepers, wymaga działań  legislacyjnych na poziomie przepisów unijnych.

Oczywistą konsekwencją wprowadzenia DMA powinno być także jasne określenie relacji pomiędzy obowiązkami i ograniczeniami nakładanymi na  „gatekeepers” w ramach DMA z zasadami  ogólnego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, któremu podmioty działające na rynku unijnym podlegały dotychczas. Niezwykle istotna jest tu jasność zakresu prawa, tak aby te same podstawy prawne nie podlegały równoległym działaniom ze strony odpowiednich organów.

Uwagi PIIT