Odpowiedzi PIIT w konsultacjach Zaleceń KE dot. działań na rzecz skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie

PIIT przekazała swoje Odpowiedzi na pytania Ministerstwa Cyfryzacji w ramach konsultacji Zalecenia Komisji Europejskiej 2018/334 z dnia 1 marca 2018 dot. walki z nielegalnym treściami w Internecie,  z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Należy podkreślić, że zalecenie KE dotyczy jedynie treści nielegalnych. Dyrektywa 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym) nie definiuje, a tym bardzie nie harmonizuje pojęcia treści bezprawnych. Zgodne z europejskim porządkiem prawnym za bezprawne uznaje się treści objęte zakresem 1) dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej; 2) rozpowszechniania informacji odnoszących się do terroryzmu, 3) praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz 4) audiowizualnych usług medialnych; 5) nielegalnego nawoływania do nienawiści; 6) naruszenie przepisów prawa ochrony konsumentów.

Załączniki