MPiT- rozporządzenie zakres współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług; MF-rozporządzenie ws rejestrów podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania

Na RCL zostały opublikowane 2 projekty rozporządzeń, które mogą Państwa zainteresować:

MPiT - Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług Termin do 25 maja 2018r

Rozporządzenie stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 41 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649). Rozporządzenie uwzględnia zmiany wynikające z dotychczasowych aktualizacji systemu IMI.
Rozporządzenie oddziałuje bezpośrednio na ministra właściwego ds. gospodarki, który pełni rolę koordynatora do spraw usług, , a także na właściwe organy w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Beneficjentami rozporządzenia będą usługodawcy, którzy powinni spodziewać się zmniejszenia ciążących na nich obowiązków administracyjnych.

MF - Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich Termin do 25 maja 2018r

W rozporządzeniu dokonuje się zmiany § 7. W paragrafie tym usuwa się odwołanie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych natomiast wprowadza się odwołanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zmieniony przepis wskazuje, że w sprawach zapewnienia zabezpieczenia informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym, w odniesieniu do informacji niebędących danymi osobowymi stosuje się odpowiednio art. 32 rozporządzenia RODO dotyczący bezpieczeństwa przetwarzania danych, tj. wymagający wdrożenia w tym zakresie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w nim przewidzianych.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 23 maja 2018 na adres: biuro@piit.org.pl