MR: Rozwiązania usprawniające krajowy proces inwestycyjny

MR informuje, iż rozpoczęły się prace dotyczące opracowania i wdrożenia rozwiązań usprawniających krajowy proces inwestycyjny.

Wobec powyższego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie postulatów, a w szczególności kierunków i jednocześnie rozwiązań legislacyjnych, które mogłyby przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym dla przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. poz. 1839).

MR prosi również o opinię dotyczącą zasadności i możliwości uproszczenia procesu inwestycyjnego poprzez odejście od dotychczasowego systemu opierającego się na wielu sformalizowanych procedurach administracyjnych i zastąpienie dotychczas wydawanych decyzji inwestycyjnych jednym „zezwoleniem na inwestycję”, które byłoby zintegrowane z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwracamy uwagę, aby propozycje usprawnień były formułowane z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, nie służyły osłabieniu lub marginalizacji instrumentów systemu ocen oddziaływania na środowisko i ich roli w procesie inwestycyjnym, a także nie narażały Polski na zarzuty co do zamiarów wprowadzania rozwiązań niezgodnych z wymaganiami dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1, ze zm.).

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 18 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.