MR-Projekt rozp. zmieniającego rozp. ws zasadniczych wymagań dot. ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Na RCL ukazał się  w ramach konsultacji MR przedmiotowy projekt rozporządzenia:

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana jest z obowiązkiem transpozycji dyrektywy delegowanej, zmieniającej dyrektywę RoHS II, do prawa krajowego. Zapewnia pełną implementację prawa unijnego, harmonizującego przepisy w zakresie możliwości stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (kadm ) w wyrobach elektrycznych i elektronicznych na mocy wyłączenia z dyrektywy RoHS II, wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej. Nowelizowane rozporządzenie umożliwia zniesienie barier technicznych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie stosowania substancji niebezpiecznych w określonym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ułatwia także międzynarodowy obrót towarowy. Procedowane zmiany w przepisach przedłużają wyłączenie (o które ubiegają się wnioskodawcy) do dyrektywy RoHS II. Dyrektywa delegowana uwzględnia objęte wyłączeniem w załączniku IV do dyrektywy RoHS II zastosowania w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego według kategorii, określonych w załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 28 lipca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.