MR- badanie ewaluacyjne siedmiu (7) wniosków o wyłączenie dotyczących załączników III i IV do dyrektywy 2011/65 / UE

Informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2019 r. rozpoczęto konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach badania mającego na celu ocenę siedmiu (7) wniosków o wyłączenie dotyczących załączników III i IV do dyrektywy 2011/65 / UE: wniosku o przedłużenie wyłączeń 6 (a), 6 (b), 6 c), 7 lit. a) i 7 lit. c) – I załącznika III; wniosku o przedłużenie wyłączenia 27 załącznika IV oraz wniosku o nowe wyłączenie dla ołowiu w kablach nadprzewodnikowych ołowiu, bizmutu i strontu z tlenkiem wapnia i miedzi oraz ołowiu w połączeniach elektrycznych kabli, które należy dodać do załącznika IV – pack 18.. Zakres tego badania zmienił się: zawieszono ocenę wniosku o przedłużenie wyłączeń 6 (a), 6 (b), 6 (c), 7 (a) i 7 (c) -I załącznika III. Ocena zostanie przeprowadzona wraz z innymi wnioskami, które mogą zostać złożone na początku 2020 r.

Konsultacje są dostępne on-line  będą trwały do dnia 27 stycznia 2020 r.

Udział w konsultacjach wymaga rejestracji. Zainteresowane strony, które się zarejestrują, zostaną poinformowane o przebiegu konsultacji (rejestracja  możliwa jest poprzez następującą stronę
internetową: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=4 ).

Informacje nt. substancji oraz wykazu są dostępne w sekcji Konsultacje (https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=342).

W związku z tym konsultacje obejmują dwa wnioski o wyłączenie: jeden wniosek o odnowienie istniejącego wyłączenia 27 w załączniku IV i jeden wniosek o nowe wyłączenie w załączniku IV.

Zainteresowane strony, które się zarejestrują, zostaną poinformowane o przebiegu konsultacji.

Informacje niepoufne przekazane podczas konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej

EUCIRCABC(https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp)
(Przeglądaj kategorie> Komisja Europejska> Środowisko> Oceny RoHS, w zakładce „Biblioteka”).

Zachęcamy do wzięcia udziału w ww. konsultacjach.

Uwagi można przekazywać na adres: biuro@piit.org.pl w terminie do 27 stycznia 2020 r.