MPiT-Projekt rozp. zmieniającego rozp. ws zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7, z późn. zm.) wynika z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego zmiany do dyrektywy 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 8, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą RoHS II”, dokonanej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r.

Za konsultacje z ramienia PIIT jest odpowiedzialny Piotr Mękarski - Przewodniczący Komitetu KOŚ.

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 14 lutego 2019 na adres: biuro@piit.org.pl

WIĘCEJ