MPiT-Dotyczy przedłużenia wyłączenia nr 12 x załącznika IV do Dyrektywy 2011/65 / UE

MPiT  informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 r. Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie wyłączenia nr. 12 z załącznika IV do Dyrektywy 2011/65 / UE, przedłożony przez JASTEC (w zał.). Zwolnienie ma wygasnąć w dniu 30 czerwca 2021 r. Przewidziany w dyrektywie termin składania wniosków został dotrzymany. Komisja rozpocznie przetwarzanie wniosku tak szybko, jak to możliwe. Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie oceny technicznej i naukowej wniosku, przewidzianej na październik 2019 r. tego typu ocena zazwyczaj trwa 8 miesięcy. Jeżeli wykaże ona, że kryteria przedłużenia wyłączenia na mocy Dyrektywy 2011/65 / UE są spełnione, Komisja przygotuje projekt dyrektywy delegowanej. Obejmie to następującą procedurę:

1.        Konsultacje z ekspertami z państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Protokoły z posiedzeń grupy ekspertów z państw członkowskich są publicznie dostępne.

2.        Projekt dyrektywy delegowanej / decyzji jest następnie publikowany w celu uzyskania opinii publicznej (czas trwania 4 tygodnie) i zgłaszany komitetowi ds. Barier Technicznych w Handlu WTO (okres powiadomienia 60 dni). Aktualny status projektu aktu delegowanego można również sprawdzić w Międzyinstytucjonalnym Rejestrze Aktów Delegowanych (https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home).

3.        Przyjęcie dyrektywy delegowanej przez Komisję. Projekty przyjętych Dyrektyw Delegowanych są dostępne przed oficjalną publikacją.

4.        Dwumiesięczny okres kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady rozpoczyna się (możliwe jest przedłużenie okresu kontroli na żądanie). Po upływie tego okresu kontroli, w przypadku braku sprzeciwu ze strony współprawodawców, Dyrektywa Delegowana zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en).

Szczegóły są dostępne również pod następującym adresem internetowym: https://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm

Uwagi można zgłaszać w terminie do 26 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl

Załączniki