UZP: Projekt rozp. RM ws sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zp

Projektowane rozporządzenie, podobnie jak poprzedzające go przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r., zawiera regulacje stanowiące odzwierciedlenie przepisów unijnych w zakresie komunikacji zamawiającego z wykonawcami wskazanych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywie 2014/24/UE, dyrektywie 2014/25/UE oraz dyrektywie 2009/81/WE, w zakresie przepisów dotyczących komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie i w dużej mierze wzoruje się na dotychczas obowiązujących regulacjach. Zasadnicze zmiany związane są z dostosowaniem przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie Pzp dotyczących komunikacji zamawiającego z wykonawcą, w szczególności do użytej w niej siatki pojęciowej oraz sposobu przekazywania dokumentów w postępowaniu lub konkursie.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 25 września 2020 roku na adres biuro@pii.org.pl.