PIIT: Uwagi do projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej

PIIT podczas tworzenia uwag do projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej kierowała się zasadą neutralności technologicznej wyrażoną w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Traktujemy projekt Rekomendacji, jako krok w kierunku praktycznej realizacji tej zasady poprzez umożliwienie jednostkom sektora finansów publicznych skorzystania z prostych, a zarazem bezpiecznych i zgodnych z przepisami rozwiązań wykorzystujących przetwarzanie danych w publicznej chmurze obliczeniowej.

Załączniki