MSWiA: projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych

Projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie przepisów ustawy  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii  i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się, przewidującego m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Zamieszczanie odcisków palców w dokumentach tożsamości nie jest nowym rozwiązaniem, gdyż już od 2009 r. jest stosowane w polskich dokumentach paszportowych.

Projektowana ustawa ma stanowić podstawę prawną umożliwiającą finansowanie wydatków związanych z wdrożeniem nowego dowodu osobistego spełniającego wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r., co jest zgodne z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 sierpnia 2020 r. dokumentem pn. „Koncepcja wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 w zakresie dowodu osobistego. Koncepcja e-dowód (2.0) – wersja 1.4.”.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 14 października 2020 roku na adres magda.kaminska@pii.org.pl.