MZ-projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (nr UD420)

Jaki problem jest rozwiązywany:

1. W chwili obecnej art. 5 pkt 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. ), dalej „ustawa o świadczeniach”, zawiera definicję skierowania, która zakłada, że skierowanie jest co do zasady dokumentem w postaci elektronicznej, natomiast w enumeratywnie wskazanych przypadkach ma ono postać papierową. Zastosowana typologia nie jest jednak właściwa i budzi liczne wątpliwości interpretacyjne, bowiem katalog skierowań w postaci papierowej  ma niejednolity charakter.

2. Brak regulacji wskazującej na  sposób dokonywania wpisu na listę oczekujących na udzielnie świadczenia w przypadku skierowania w postaci elektronicznej.

3. Brak regulacji dotyczącej zasad wpisywania pacjentów na listę oczekujących na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 na adres: biuro@piit.org.pl