MZ: Projekt rozporządzenia w sprawie recept

Ministerstwo Zdrowia informuje o konsultacjach Projektu rozporządzenia w sprawie recept

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) wprowadziła zmiany w upoważnieniu ustawowym do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zobowiązującego Ministra Zdrowia do wydania nowego rozporządzenia w sprawie recept. Wprowadzona zmiana upoważnienia dotyczy sposobu realizacji recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej  (UE) lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zmiany dotyczące e-recepty transgranicznej stanowią podstawowy komponent dokonywanych zmian względem poprzedzającego projektowane rozporządzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn.zm.).

Uwagi do projektu proszę przesyłać do 26 listopada 2020 r. na adres magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ: