MZ-Projekt rozporządzenia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

Na RCL ukazał się nowy projekt o nazwie Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

Projektowana regulacja przewiduje m.in.:

Zmiany projektowane w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim odstąpienia od oceny kryterialnej poszczególnych dziedzin, których dotyczy dana inwestycja oraz elektronizacji procesu oceny celowości inwestycji w systemie IOWISZ. Powyższe wpływa na treść formularza, instrukcję oraz sposób obliczania całkowitego wyniku punktowego uzyskanego w procesie oceny inwestycji.

Jednocześnie należy podkreślić, że kryteria oceny ujęte w formularzu pozostają niezmienione. Pożądane jest jednak doprecyzowanie ich opisów, w celu czytelnego pouczenia wnioskodawców na temat zakresu informacji wymaganych do  przedstawienia w uzasadnieniu dla przyjętego sposobu oceny danego kryterium. Potrzeba projektowanych doprecyzowań wynika z doświadczeń zdobytych podczas oceny wniosków inwestycyjnych i ma przyczynić się do większego zrozumienia kryteriów przez podmioty wypełniające wnioski w celu otrzymania opinii o celowości inwestycji (OCI).

Proponowane zmiany usprawniają proces opiniowania (w szczególności poprzez jego elektronizację) i umożliwią bardziej integralną ocenę inwestycji, co wpłynie na wzrost jakości wydawanych opinii i trafne definiowanie inwestycji pożądanych z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim zgodnych z mapami potrzeb zdrowotnych oraz Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 23 kwietnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.