MZ- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.) ma na celu doprecyzowanie kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponuje się aby w § 11 w ust. 2 i 3 dodać przepisy wskazujące, że osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji, nie dłuższy niż 365 dni, kierując się aktualną wiedzą medyczną. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 28 października 2019 na adres biuro@piit.org.pl