MZ-Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Proponuje się uchylenie obowiązku świadczeniodawcy do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w odniesieniu do:

1)  historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne oraz

2) historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem świadczeniodawcy realizującego umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki indywidualnej.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 07 listopada 2018 na adres: biuro@piit.org.pl