MZ-projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru naprawy

Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W związku z procedowaną nowelizacją ww. ustawy, która wprowadza nowe brzmienie art. 38d ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nastąpiła konieczność dostosowania przepisów przedmiotowego rozporządzenia (pośrednia zmiana upoważnienia ustawowego).

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 21 maja 2019 na adres biuro@piit.org.pl