MZ- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej

Jaki problem jest rozwiązywany?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219) nadała nowe brzmienie upoważnieniu ustawowemu do wydania aktu wykonawczego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zobowiązującego Ministra Zdrowia do określenia rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej, sposobu jej przetwarzania oraz wzorów niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności książeczki zdrowia dziecka. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., obowiązujące rozporządzenie zachowuje moc do czasu wydania nowych przepisów, nie dłużej niż do dnia 31 marca 2020 r. W związku z powyższym istnieje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego. Jednocześnie istnieje potrzeba dostosowania przedmiotowej regulacji do zwiększającej się roli informatyzacji w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie upowszechniania prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 6 listopada 2019 na adres biuro@piit.org.pl