MZ: projekt rozporządzenia dot. sporządzania dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Proponuje się dodanie przepisu § 4a do ww. rozporządzenia, w którym uregulowane zostaną warunki występowania przez świadczeniodawcę lub niebędącą świadczeniodawcą osobę uprawnioną o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie takiego rozwiązania stanowić będzie ułatwienie w organizacji pracy ww. podmiotów. Dokonanie weryfikacji przysługiwania danemu świadczeniobiorcy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogło bowiem odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej, tj. bez konieczności dokonywania tej czynności za pośrednictwem odrębnej usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „NFZ”. Zaimplementowanie projektowanego rozwiązania uprości i przyspieszy przedmiotowy proces.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 24 lipca 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.