MZ-Projekt rozp. ws wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe rozporządzenie uwzględnia pośrednią zmianę upoważnienia ustawowego, jak również zmiany o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Projektowane rozporządzenie zawęża wzory deklaracji wyboru do niezbędnych danych, których pozyskanie jest niemożliwe z innego źródła niż od świadczeniobiorcy. Ograniczenie zakresu danych, składanych w deklaracji wpłynie na jej czytelność oraz przejrzystość informacji w niej zawartych. Nowe brzmienie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza także możliwość złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, co niewątpliwie przełoży się na usprawnienie i upowszechnienie jej składania. Powyższe rozwiązania niewątpliwie pozwolą zmniejszyć koszty świadczeniodawców związane z przyjmowaniem deklaracji w sposób tradycyjny tj. w postaci papierowego wydruku (koszt wydruku, papier, przechowywanie).

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 18 maja 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.