MZ: proj. rozp. ws zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów OZ oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano terminy na przekazywanie przez usługodawców ww. informacji do SEZOZ. Zostały one określone tak, by zapewnić jak najpełniejszą wiedzę o posiadanych przez usługodawców wyrobach medycznych  oraz środkach ochrony osobistej.

W projekcie zawarto również propozycje rozwiązań dotyczących sposobów przekazywania przez usługodawców danych do SEZOZ realizujące obrany kierunek elektronizacji systemu ochrony zdrowia. Komunikaty w tym zakresie mają być przekazywane tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej oraz  w formacie określonym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

WIĘCEJ:

Na Państwa uwagi oczekujemy w terminie do dnia 23 września 2020 roku na adres magda.kaminska@piit.org.pl.