MSWiA - Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnie

Konieczność prowadzenia prac nad ww. projektem rozporządzenia wynika ze zmian proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789) będącym na etapie prac parlamentarnych.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 2 października 2018 na adres: biuro@piit.org.pl