MR-projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Na RCL ukazał się  w ramach konsultacji MR przedmiotowy projekt rozporządzenia:

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Zapobieganie niezgodnemu z przeznaczeniem wykorzystywaniu prekursorów materiałów wybuchowych i poprawa przestrzegania przepisów nastąpi poprzez:

  • zapewnienie dodatkowych szkoleń dla organów ścigania, służb interwencyjnych i organów celnych w zakresie rozpoznawania prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji,
  • coroczne organizowanie kampanii informacyjnych dla sektorów stosujących prekursory materiałów wybuchowych podlegających regulacji,
  • zaostrzenie kontroli i poprawę egzekwowania przepisów przez właściwe organy publiczne,
  • poprawę przekazywania informacji w łańcuchu dostaw przez podmioty gospodarcze.

Szkolenia i kampanie informacyjne przyczynią się do zwiększenia świadomości o ciążących na podmiotach gospodarczych obowiązkach zgłaszania podejrzanych transakcji, przypadków zaginięcia i kradzieży prekursorów materiałów wybuchowych w całym łańcuchu dostaw.

W celu dostosowania poziomu ograniczeń z uwzględnieniem dostępności do niektórych prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom dla przeciętnych użytkowników ustanawia się system pozwoleń na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom. System pozwoleń wymaga uregulowania w projektowanej ustawie. Oczekiwanym efektem będzie zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.

WIĘCEJ:

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 5 sierpnia 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.