MFFiPR: rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadza zmiany mające na celu dostosowanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia do nowej unijnej Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług oraz niektórych towarów, a także uporządkowanie niektórych zagadnień. Wprowadzone zmiany w nazewnictwie wynikają z innej klasyfikacji tych samych towarów lub usług.

WIĘCEJ:

Uwagi można zgłaszać do Biura PIIT w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. pod adres: magda.kaminska@piit.org.pl