MF: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Ministerstwo Finansów informuje o trwających konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (projekt z dnia 14 sierpnia 2020 r, UD118).

Celem dla którego jest proponowane wprowadzenie nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” jest wprowadzenie:

1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

3) zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym ( TAX FREE).

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 3 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.